Skip to main content
Category

Новини

Био сертификейшън ЕООД предлага частни стандарти за сертификация

By Новини

Стандарти приложими към производителите на козметични продукти, които желаят да докажат спазване на изискванията за сертификация на тези продукти, за производители на козметични продукти и етерично-маслени култури за влагане в козметични продукти.

… прочетете повече в раздела Сертификация на частни стандарти

Био сертификейшън ЕООД предлага курсове за обучение

By Новини

Био сертификейшън ЕООД предлага курсове за обучение, които предоставят възможност за повишаване знанията и квалификацията на заинтересованите фирми и техните служители.

… прочетете повече в раздел ОБУЧЕНИЯ

Включен нов продукт за сертификация Защитено наименование за произход „БЪЛГАРСКО БЯЛО САЛАМУРЕНО СИРЕНЕ“

By Новини

„Био Сертификейшън“ ЕООД получи разрешение от Министерството на земеделието и храните със Заповед № РД-09-995 / 13.09.2023 г. за осъществяване на контрол за съответствие със спецификацията на Защитено наименование за произход „БЪЛГАРСКО БЯЛО САЛАМУРЕНО СИРЕНЕ“ и издаване на сертификат за съответствие на продукта.

Кандидатите/ оператори желаещи да получат сертификация за този продукт могат да подадат  заявление по образец с придружаващата документация и да се свържат със служител на Био Сертификейшън ЕООД.

Включен нов продукт за сертификация Защитено наименование за произход „БЪЛГАРСКО КИСЕЛО МЛЯКО“

By Новини

„Био Сертификейшън“ ЕООД получи разрешение от Министерството на земеделието и храните със Заповед № РД-09-984 / 04.09.2023 г за осъществяване на контрол за съответствие със спецификацията на Защитено наименование за произход „„БЪЛГАРСКО КИСЕЛО МЛЯКО“ и издаване на сертификат за съответствие на продукта.

Кандидатите/ оператори желаещи да получат сертификация за този продукт могат да подадат заявление по образец с придружаващата документация и да се свържат със служител на Био Сертификейшън ЕООД.

Продукт „СУДЖУК ТЪРНОВСКИ“/ „ТЪРНОВСКИ СУДЖУК“ – храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ)

By Новини

В брой: 46, от дата 26.5.2023 г. на ДЪРЖАВАЕН ВЕСТНИК е обнародвана Заповед № РД-09-468 от 25 април 2023 г.с която „Био Сертификейшън“ ЕООД получава разрешение за осъществяване на контрол за съответствие със спецификацията на храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) „СУДЖУК ТЪРНОВСКИ“/ „ТЪРНОВСКИ СУДЖУК“.

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=194839

 Кандидатите/ оператори желаещи да получат сертификация за този продукт могат да подадат  заявление по образец с придружаващата документация и да се свържат със служител на Био Сертификейшън ЕООД.

Продукт „ЛУКАНКА ТРОЯНСКА“/„ТРОЯНСКА ЛУКАНКА“  – храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ)

By Новини

В брой: 29, от дата 31.3.2023 г. на ДЪРЖАВАЕН ВЕСТНИК е обнародвана Заповед № РД-09-230 от 8 март 2023 г.с която „Био Сертификейшън“ ЕООД получава разрешение за осъществяване на контрол за съответствие със спецификацията на храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) „ЛУКАНКА ТРОЯНСКА“/„ТРОЯНСКА ЛУКАНКА“.

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=189388

Кандидатите/ оператори желаещи да получат сертификация за този продукт могат да подадат  заявление по образец с придружаващата документация и да се свържат със служител на Био Сертификейшън ЕООД.

Нов регламент от 2022 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти

By Новини

На 1 януари 2022 г. влиза в сила нов регламент на ЕС № 2018/848 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти. Този регламент заменя Регламент № 834/2007 и № 889/2008.

За по-подробна информация: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/future-organics_bg

Нормативни документи приложими от 01.01.2022 г.:

Изменение на (ЕС) 2018/848. Отнася се до: за изменение на част I от приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на използването на небиологичен и на произведен при преход към биологично производство растителен репродуктивен материал

 • (ЕС) 2020/427
  Изменение на (ЕС) 2018/848. Обхваща определени подробни правила за производство на биологични продукти
 • (ЕС) 2021/642
  Изменение на (ЕС) 2018/848. Отнася се за: определена информация, която трябва да бъде предоставена на етикета на биологични продукти
 • (ЕС) 2021/715
  Изменение на (ЕС) 2018/848. Отнася се до: правилата за групи оператори
 • (ЕС) 2021/716
  Изменение на (ЕС) 2018/848. Обхваща: правилата за биологично производство за покълнали семена и глави от цикория, за фуражи за някои животни от аквакултури и за третиране с паразити в аквакултурите
 • (ЕС) 2021/1006
  Изменение на (ЕС) 2018/848. Отнася се до: модела на сертификата

Правилата за производство и контрол, произтичащи от новия регламент на ЕС за органични продукти, все още се разработват. Следното, свързано с правилата за производство, обаче вече е публикувано в Официален вестник на ЕС:

 • (ЕС) 2020/464
  Допълнение към (ЕС) 2018/848. Опасения: документите, необходими за обратно признаване на периоди в контекста на преобразуването, производството на биологични продукти и информацията, която трябва да бъде предоставена от държавите -членки
 • (ЕС) 2020/2146
  Допълнение към (ЕС) 2018/848 по отношение на изключителните производствени разпоредби, например в случай на (природни) бедствия
 • (ЕС) 2021/279
  Допълнение към или (ЕС) 2018/848 относно контрола и други мерки, осигуряващи проследимост и съответствие в биологичното производство и етикетирането на биологични продукти.
 • (ЕС) 2021/771
  Допълнение към (ЕС) 2018/848. Отнася се до: специфични критерии и условия за административен и официален контрол на групи оператори
 • (ЕС) 2021/1189
  Допълнение към (ЕС) 2018/848. Обхваща производството и търговията с растителен репродуктивен материал от биологично хетерогенен материал от определени родове или видове.
 • (ЕС) 2021/1165
  Относно разрешаването на определени продукти и вещества за употреба в биологичното производство и изготвянето на списъците на тези продукти и вещества

Прието ново изменение на НАРЕДБА № 4 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 11 „БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

By Новини

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви за обнародването на ново изменение на 12.03.2021 г. на НАРЕДБА № 4 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 11 „БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

Наредба № 4 от 24.02.2015 изм. 13.03.2021 г.

Обнародвана е новата НАРЕДБА № 5 от 3 септември 2018 г. за прилагане на правилата за биологично земеделие

By Новини

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви за обнародването на НАРЕДБА № 5 от 3 септември 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица.

Тази Наредба влиза в сила от 11 ноември 2018г. и отменя Наредба № 1 от 7 февруари 2013г.

„БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН“ ЕООД обявява работна позиция за – Инспектор биологично производство

By Новини

„БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН“ ЕООД обявява работна позиция за – Инспектор биологично производство

Описание на длъжността:

Кандидатите трябва да имат завършено висше образование в област Аграрни науки (Агрономство, Растителна защита, Зооинжинерство и др.), да притежават минимум 2 години професионален опит в сферата, да познават добре законодателството във връзка с биологичното производство, да притежават шофьорска книжка и да имат желание и възможност да пътуват в цялата страна.

 

Владеене на английски език, както и познания по безопасност на храните и системи за управление на качеството са предимство.

 

Автобиографии ще се приемат до 30.04.2018г.

 

Кандидатите се насърчават да изпратят и кратко описание на подготовката си, образованието и евентуалния практически опит, както и своите очаквания за предлаганата работа.

 

Компанията предлага:

– Отлични условия за работа в млад и динамичен екип;

– Трудов договор.

 

Очакваме Вашите документи/Автобиография, актуална снимка.

След първоначален подбор по документи, одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички документи на кандидатите са защитени от ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност.