СХЕМИ ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ И КОНТРОЛ

1. ПРОДУКТИ, ПРОИЗВЕДЕНИ ПО БИОЛОГИЧЕН МЕТОД – БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН-ОСП извършва контрол и сертификация съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета. Разработени са три схеми на сертификация  обозначени като А (производител), Б (преработвател) и В (разпространение), за всяка от които се прилагат едни и същи изисквания и процедури по отношение  сертификацията на биологични продукти

Категории продукти по чл. 35 на 2018/848 Схеми на сертификация
а) непреработени растения и растителни продукти, включително семена и друг растителен репродуктивен материал; А. Производител
(производство, съхранение)Б. Преработвател
(подготовка/обработка, съхранение)В. Търговец
(разпространение, съхранение, внос, износ, пускане на пазара)
б) домашни животни и непреработени животновъдни продукти;
в) водорасли и непреработени продукти от аквакултури;
г) преработени селскостопански продукти, предназначени за храна;
е) вина
д) фуражи;
ж) други продукти, изброени в приложение I към настоящия регламент или необхванати от посочените по-горе категории:
— Дрожди, използвани за храна или фураж,
— мате, сладка царевица, лозови листа, сърцевина от палмово дърво, хмелови леторасли и други подобни годни за консумация части от растения и продукти, произведени от тях,
— пчелен восък,
— етерични масла,
— традиционни билкови продукти на растителна основа.

1.1.  Схема А – ФЕРМЕР- Производител

Всеки производител, който осъществява първично производство на непреработени биологични продукти извършващи дейности – растениевъдство, животновъдство (включително пчеларство), събиране на диворастящи.

1.2.  Схема Б  и В – преработка и/или търговия

Всеки оператор , който извършва преработка и/или търговия на биологични преработени селскостопански продукти, включително аквакултурни продукти, предназначени за храна  прилага и спазва правилата за биологично производство на Регламент (ЕС) 2018/848 и действащите национални разпоредби и нормативи. Обработката на преработени биологични храни трябва да се извършва отделно по време или място от небиологичните храни. Производството на преработени биологични фуражи се извършва отделно по време или място от производството на преработени небиологични фуражи. Всички производствени единици в обекта за преработка и/или търговия, включително управляваните по небиологичен начин, са обект на контрол.

1.3.  Знак за биологично производство на Европейския съюз

За целите на етикетирането знакът за биологично производство на ЕС се използва, само ако съответният продукт е произведен съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2018/848.

В съответствие с член 33, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/848 знакът за биологично производство на Европейския съюз следва модела, определен в приложение V към Регламент (ЕС) 2018/848.