БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН се стреми да извършва услугите си прозрачно  и качествено.

Всеки оператор може да се свърже с екипа на БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН при в
хода на процеса по сертификация и да отправи възражение срещу решения
взети по време на инспекциите, одитите и процедурите по сертифициране
или жалба съгласно процедура П 7.13  Жалби и възражения.

БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН ще разследва случая и ще Ви уведоми за резултата от
разглеждането на Вашата жалба или възражение.

Моля, имайте предвид, че по законови съображения, оплакванията и
жалбите трябва да се внасят в срок от 15 дни

П 7.13 в 2.4 Жалби и възражения

Жалби и сигнали