Стъпки при кандидатстване за сертификация

Свързвате се с контролиращо лице с кодов номер BG-BIO-21 –  „Био Сертификейшън” ЕООД -ОСП  и заявявате желание за сертификация за съответната схема за сертификация.

  • тел за контакти: тел. 032/214242,
  • мобилен тел: 0877 404 317
  • e–mail: info@biocertification.eu
Запознавате се със списък от документи за съответната дейност, за която кандидатствате публикуван в уеб страницата.
„Био Сертификейшън” ЕООД -ОСП  ще ви изпрати комплект документи за включване в системата на контрол. Заявление за сертификация може да бъде свалено и от уеб страницата на БС – https://biocertification.eu
Попълвате документите с необходимата коректна и детайлна информация и ги предоставяте в офиса на „Био Сертификейшън” ЕООД -ОСП
След проверка на документите, „Био Сертификейшън” ЕООД -ОСП  Ви предлага ценова оферта и договор. След одобрение от Ваша страна, Вие  ги разпечатвате и подписвате в два екземпляра и ги предоставяте  обратно в офиса на БС и извършвате плащане по обявената в офертата банкова сметка на „Био Сертификейшън” ЕООД
„Био Сертификейшън” ЕООД -ОСП  определя инспектор за Вашето стопанство/дружество и съгласува дата за първоначална инспекция на място.
Подготвяте всички необходими документи, които са обект на проверката, обявени в списъка от документи за съответната дейност.
Инспекторът посещава стопанството/ предприятието и разглежда всички единици на стопанството и всички съпътстващи документи, за които Вие сте осигурили предварително достъп. В края на инспекционната проверка инспекторът попълва доклад, който задължително се подписва и от Вас, и копие от документа остава при Вас
След оценка на доклада от инспекцията „Био Сертификейшън” ЕООД -ОСП  БС взема решение дали вашето стопанство/дружество може да бъде сертифицирано.
При положителна оценка на стопанството/ предприятието се издава документ за контрол и сертификация (сертификат) съгласно Регламент (ЕС) 2018/848 или удостоверение за вписване съгласно  схемите за сертификация по Регламент (EС) 1151/2012.
Стопанството/предприятието подлежи всяка година минимум на една пълна проверка на място. Броят на проверките се определя на основа на анализ на риска.Проверките на място се извършват в т.нар. критични периоди, т.е. когато е най-голяма вероятността за допускане на несъответствия с изискванията на законодателството. По време на проверките инспекторите проверяват съответствието на данните, подадени в Заявлението за сертификация, спазването на нормативните изисквания, документацията (дневниците и оправдателните документи) на стопанството/предприятието, посещават се всички производствени площи, помещенията за съхранение и преработка, наблюдават различните етапи на производство.
Инспекторите могат да вземат проби за установяване наличието на неразрешени субстанции (в случай на съмнение за използването на такива или съгласно годишния план на „Био Сертификейшън” ЕООД -ОСП  за вземане на проби).
Инспекторите съставят Доклад от извършената проверка, който се оценява от контролиращото лице и ако е необходимо, се дават предписания за мерки, които да осигурят и гарантират съответствието на стопанството или предприятието с изискванията на законодателството в областта на биологичното земеделие.

– Биологично животновъдство (Пчеларство)
– Биологично растениевъдство
– Събиране на диворастящи растения
– Преработватели на биологична продукция
– Tърговци, дистрибутори на биологична продукция