Приложение № 3

към чл. 48, ал. 6 на НАРЕДБА 5/2018

 

СПИСЪК ОТ МЕРКИ ПРИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ И/ИЛИ НАРУШЕНИЯ

А. Обща част

Списъкът от мерки при несъответствия и/или нарушения е изготвен съгласно чл. 92 г от Регламент (ЕО) № 889/2008.

Мерките, предвидени в този списък, се прилагат от контролиращите лица за всички оператори, подлежащи на контрол за биологично производство в случаите, когато бъдат установени пропуски, нередности или нарушения на действащата нормативна уредба.

При установяване на същото несъответствие при следваща проверка, контролиращото лице налага следващата по степен мярка от изброените в точка 5.

При установяване на несъответствия, които не са посочени в списъка по буква „Б”, контролиращите лица, в зависимост от вида и тежестта им, прилагат една от мерките по точка 5. В 3 дневен срок от прилагане на мярката, контролиращите лица писмено уведомяват министъра на земеделието и храните.

Контролиращите лица са длъжни да прилагат следните мерки към операторите в система на контрол съгласно Приложение 3 от Наредба 5/2018 г.:

5.1. Предписание за предприемане на корективни действия от страна на оператора, съответно подизпълнителя при установени несъответствия и/или нарушения, които не засягат биологичното състояние на продукта, с определяне на срок не по-дълъг от 10 дни, в който предписанието следва да бъде изпълнено (за стопанства в преход и стопанства, преминали периода на преход).

Контролиращото лице проследява предприетите корективни действия и при  неизпълнението и в определения срок засилва осъществявания контрол чрез допълнителни инспекции в съответната година.

В случаите когато се установи същото несъответствие/нарушение се налага следващата по степен мярка, а именно 5.2. или 5.3 в зависимост дали партидата или продукцията е пусната или не на пазара.

5.2. Налагане на забрана за пускане на определена партида или продукция на пазара като биологична и/или в преход, премахване или забрана за използване при етикетирането на термините, указващи биологичен метод на производство и/или производство в преход до отстраняване на несъответствието и/или нарушението и засилен контрол чрез допълнителни инспекции в съответната година. Мярката се налага в случаите, когато засегнатата партида или продукция не е пусната на пазара. Контролиращото лице писмено уведомява компетентният орган, другите контролиращи лица и БАБХ за наложената мярка в срок до 3 работни дни от налагането. Контролиращото лице следи за отстраняване на несъответствията и/или нарушенията. (за стопанства в преход и стопанства, преминали периода на преход).

5.3. Временно ограничаване (частично или пълно)на писменото доказателство по чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007,налагане на забрана за предлагане на съответната партида или продукция на пазара като биологична и/или в преход, премахване на термините, указващи биологичен метод на производство или производство в преход в етикетирането и рекламата на цялата партида или продукция до отстраняване на несъответствията и/или нарушенията и засилен контрол чрез допълнителни инспекции в съответната година. Контролиращото лице писмено уведомява компетентният орган, Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция, другите контролиращи лица и БАБХ за наложената мярка в срок до 3 работни дни от налагането. Контролиращото лице следи за отстраняване на несъответствията и/или нарушенията. (за стопанства в преход и стопанства, преминали периода на преход).

Мярка 5.3.1. се налага за временно частично ограничаване на писменото доказателство по чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 за минимален срок от 3 месеца и не по-рано от отстраняване на несъответствията и/или нарушенията.

Мярка 5.3.2. се налага за временно пълно ограничаване на писменото доказателство по чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 за минимален срок от 5 месеца и не по-рано от отстраняване на несъответствията и/или нарушенията.

За стопанства в преход: Преходния период  се удължава със срокът, за който е ограничено писменото доказателство по чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007. При мярка 5.3.1. преходният период се удължава за засегнатите животни, парцели, пчелни семейства, аквакултурни животни и водорасли. При мярка 5.3.2. преходният период се удължава за цялото стопанство.

5.4. Отнемане на  писменото доказателство по чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 за цялото стопанство, налагане на забрана на оператора, съответно подизпълнителя да извършва търговия с продукти с позоваване в етикетирането и рекламата на биологичния метод на производство за определен период от време, който е не по-малък от 6 месеца и е предварително съгласуван с компетентния орган и засилен контрол чрез допълнителни инспекции в съответната година. За дейностите растениевъдство, животновъдство, пчеларство и производство на аквакултури стартира и нов преходен период от датата на установяване на нарушението. Контролиращото лице писмено уведомява компетентният орган, Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция, другите контролиращи лица и БАБХ за наложената мярка в срок до 3 работни дни от налагането. Контролиращото лице следи за отстраняване на несъответствията и/или нарушенията и за прилагане на мярката. ( За стопанства, преминали преходния период)

За стопанства в преход: Стартиране на нов преходен период, който започва да тече от датата на установяване на нарушението и засилен контрол чрез допълнителни инспекции в съответната година. Контролиращото лице писмено уведомява компетентният орган, Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция, другите контролиращи лица и БАБХ за наложената мярка в срок до 3 работни дни от налагането. Контролиращото лице следи за отстраняване на несъответствията и/или нарушенията и за прилагане на мярката.

 

  1. В случай на мотивирано съмнение, че даден оператор възнамерява да пусне на пазара продукт, който не е в съответствие с разпоредбите на биологичното производство, но има позоваване на метода на биологичното производство, контролиращото лице има право да наложи:
  • Временна забрана за продажба на продукт като биологичен, съгласно чл. 91, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008, за определен от контролиращото лице срок, до доказване/отстраняване на съмненията.

Преди вземането на решение се дава възможност на оператора да направи коментар по съмнението. Ако съмнението на контролиращото лице не бъде потвърдено в дадения от него срок, същото се отменя най-късно с изтичането му. При потвърждаване на съмнението се налага съответната мярка от списъка по буква Б или се прилага точка 4 от Приложение 3 от Наредба 5/2018 г.

Б. Специална част

 

 

Вид стопанство Несъответствие/нарушение Правно основание Мярка
          1. Минимални изисквания и система на контрол
     1.1. Всички Липса на отчетна документация Чл. 66, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.2

(при непусната на пазара партида или продукция – 5.2)

     1.2. Всички Частична липса на отчетна документация Чл. 66, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.1
     1.3. Всички В отчетната документация няма съответствие в баланса между входните и изходните ресурси Чл. 66, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.2

(при непусната на пазара партида – 5.2)

     1.4. Всички Няма ясна идентификация на складираните биологични продукти-проследимост Чл. 35, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
     1.5. Всички Смесване или замърсяване при съхранение с продукти и/или вещества, които не са в съответствие с разпоредбите за биологично производство Чл. 35, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008  

5.4

     1.6. Всички Отказан достъп до помещенията и съоръженията Чл. 67, параграф 1, буква а от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.4
     1.7. Всички Отказ за предоставяне на информация за целите на проверката, вкл. вземане на проба за анализ Чл. 67, параграф 1б и в от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.4
     1.8. Земеделско производство Употреба на ГМО Чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 5.4
     1.9. Земеделско производство Липсва удостоверение от доставчика относно ГМО или производни на ГМО Чл. 9, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 834/2007;

Чл. 69 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3.2

 

          2. Обозначаване/етикетиране/продажба
     2.1. Всички Нарушение, свързано с етикетирането (продуктът не е биологичен или съдържа неразрешени небиологични съставки) Чл. 23 от Регламент (ЕО) № 834/2007 5.4
     2.2. Всички Етикетиране или продажба на продукт, който указва метод на биологично производство, но съдържа по-малко от 95 % съставки от растителен или животински произход, получени по метода на биологично производство Чл. 59 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.4
     2.3. Всички Продажба/покупка на продукти без писмено доказателство по смисъла на чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 Чл. 29, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007 5.3.1.

(при непусната на пазара партида – 5.2)

     2.4. Всички Етикетиране или продажба на биологични продукти и/или продукти в преход без указване на кодовия номер на контролния орган на етикета или с погрешно указване Чл. 58, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1

(при непусната на пазара партида – 5.2)

     2.5. Всички  Погрешно означаване на мястото на производство Чл. 58, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1

(при непусната на пазара партида – 5.2)

     2.6. Всички Етикетиране и обозначаване на продукти, съдържащи ГМО, употребени неразрешени вещества или йонизиращо лъчение – съгласно приложение VIII от Регламент (ЕО) № 889/2008 Чл. 23 от Регламент (ЕО) № 834/2007 във връзка с приложение VIII от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.4
     2.7. Всички Неспазване на условията за етикетиране на продукти като „продукти, произведени при преход към биологично производство“ Чл. 62 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1

(при непусната на пазара партида – 5.2)

          3. Земеделско производство
     3.1. Земеделско производство Липсва ясно разграничаване (обособяване) на небиологични и биологични единици или обекти Чл. 11 от Регламент (ЕО) № 834/2007, чл. 6б, параграф 2, чл. 25в, 40, 73, 79г от Регламент (ЕО) № 889/2009 5.4

 

 

 

     3.2. Земеделско производство Съхранение на неразрешени за биологичното производство продукти в биологичната единица Чл. 35, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.2
     3.3. Земеделско производство Паралелно производство без съответно разрешение на министъра на земеделието, храните и горите Чл. 25в и 40 от гламент (ЕО) № 889/2009 5.4.
          4. Растениевъдство
     4.1. Земеделско производство Използван е небиологичен посевен или посадъчен материал и/или семена от картофи без съответното разрешение при наличието на биологичен такъв Чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007

Чл. 45, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3.2
     4.2. Земеделско производство Използван е небиологичен посевен или посадъчен материал и/или семена от картофи без съответното разрешение при липса на биологичен такъв Чл. 45, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
     4.3. Земеделско производство Използване на небиологичен посевен или посадъчен материал и/или семена от картофи, които не отговарят на изискванията за биологично производство Чл. 45, параграф 1б от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.4
     4.4. Земеделско производство Неспазване периода на преход за растения и растителни продукти; констатирано складиране, етикетиране или продажба на продукти в период на преход като биологични Чл. 36 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.4
     4.5. Земеделско производство Употреба на неразрешени торове и почвени подобрители Чл. 12, параграф 1, „д“ и „г“ от Регламент (ЕО) № 834/2007 5.4 (прилагат се разпоредбите на чл. 18, ал. 1, т. 2)
     4.6. Земеделско производство Управление на почвата и торене, което не отговаря на условията Чл. 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
     4.7. Земеделско производство Установено прилагане на хидропонно производство Чл. 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.4
     4.8. Земеделско производство Употреба на неразрешени

продукти за растителна защита

Чл. 5 и във връзка с приложение II от Регламент (ЕО) № 889/2008 и чл. 16, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 834/2007 5.4 (прилагат се разпоредбите на чл. 18, ал. 1, т. 2)
     4.9. Земеделско производство Наличие на неразрешени вещества в биологичното производство Чл. 5 и във връзка с приложение II от Регламент (ЕО) № 889/2008 и чл. 16, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 834/2007 5.4 (прилагат се разпоредбите на чл. 18, ал. 1, т. 2)
  4.10. Земеделско производство Частична липса на информация относно описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 63, параграф 1от Регламент (ЕО) № 889/2008. Чл. 63, параграф 1 и чл. 70 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.1
  4.11. Земеделско производство Непредоставяне  на информация относно описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 63, параграф 1от Регламент (ЕО) № 889/2008 при включване на стопанството в система на контрол Чл. 63, параграф 1 и чл. 70 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.2

(при непусната на пазара партида или продукция – 5.2)

  4.12. Земеделско производство Неактуализиране на информацията относно описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 63, параграф 1от Регламент (ЕО) № 889/2008. Чл. 63, параграф 1 и чл. 70 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.2

 

  4.13. Земеделско производство Програма за производство на растителни култури не е представена на контролния орган в указаните срокове Чл. 71 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.2
  4.14. Земеделско производство Липса на документация относно растениевъдството Чл. 72 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.2
  4.15. Земеделско производство Непълна документация относно растениевъдството Чл. 72 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
  4.16. Диворастящи растения Районите за събиране на диворастящи растения и части от тях не отговарят на разпоредбите Чл. 12, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007 5.4
  4.17. Гъби Субстратите за производство на гъби не отговарят на разпоредбите Чл. 6 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.4
          5. Животни и животински продукти
     5.0. Общи разпоредби
    5.0.1. Земеделско производство Отглеждане на животни без използване на земя, стопанисвана от оператора/подизпълнителя и/или без операторът/подизпълнителят да е установил писмено споразумение с друг оператор в съответствие с член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008 Чл. 16 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.4
    5.0.2. Земеделско производство Няма ясно разделяне (разграничаване) при едновременно отглеждане на животни, по биологичен и небиологичен метод Чл. 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.2
    5.0.3. Земеделско производство Неспазване на условията за пашуване на отглежданите по биологичен метод животни върху обща земя Чл. 17, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
    5.0.4. Земеделско производство Неспазване периода на преход; констатирана продажба на продукти като биологични по време на преходния период Чл. 38 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.4
    5.0.5. Земеделско производство Частична липса на информация относно описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 63, параграф 1от Регламент (ЕО) № 889/2008 Чл. 63, параграф 1 и чл. 74, параграф 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.1
         
    5.0.6. Земеделско производство Непредоставяне  на информация относно описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 63, параграф 1от Регламент (ЕО) № 889/2008 при включване на стопанството в система на контрол Чл. 63, параграф 1 и чл. 74, параграф 1 и 2  от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.2

(при непусната на пазара партида или продукция – 5.2)

    5.0.7. Земеделско производство Неактуализиране на информацията относно описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 63, параграф 1от Регламент (ЕО) № 889/2008. Чл. 63, параграф 1 и чл. 70 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.2

 

     5.1. Произход на животните
    5.1.1. Земеделско производство Увеличен процент животни, отглеждани по небиологичен метод, без разрешение от компетентния орган Чл. 9, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.4
    5.1.2. Земеделско производство Закупени птици или ярки, отглеждани по небиологичен метод, без разрешение от компетентния орган Чл. 42 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.4
    5.1.3. Земеделско производство Неспазване на условията за въвеждане на небиологични млади бозайници Чл. 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
    5.1.4. Земеделско производство Неспазване на условията за въвеждане на небиологични женските бозайници Чл. 9, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
    5.1.5. Земеделско производство Идентифицирането на животните не отговаря на изискванията Чл. 75 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
    5.1.6. Земеделско производство Липса на регистър на животните Чл. 76 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.2
    5.1.7. Земеделско производство Непълна информация в регистърът на животните Чл. 76 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
     5.2. Хранене
    5.2.1. Земеделско производство Нехранене на млади бозайници с естествено или майчино мляко Чл. 14, параграф 1, подточка „г“, „vi“ от Регламент (ЕО) № 834/2007; чл. 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
    5.2.2. Земеделско производство Отглеждане на животните при режим, който може да предизвика анемия Чл. 20, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008

 

5.4
    5.2.3. Земеделско производство Използване на небиологични протеинови фуражи от растителен и животински произход, които не отговарят на условията Чл. 43 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
    5.2.4. Земеделско производство По-малко от 60 % от храната за тревопасни животни постъпва от самата единица или е произведена в сътрудничество с други биологични стопанства от същия регион Чл. 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
    5.2.5. Земеделско производство По-малко от 20 % от животинската храна за свине и птици постъпва от самата единица или е произведена в сътрудничество с други биологични стопанства от същия регион Чл. 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
    5.2.6. Земеделско производство Фуражът, задоволяващ хранителните потребности на животните, не отговаря на условията Чл. 20, параграф 2, 3 и 5 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
    5.2.7. Земеделско производство Фуражът, произведен в преход към биологично производство, не отговаря на условията Чл. 21 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
    5.2.8. Земеделско производство Употреба на небиологични фуражни суровини, които не са включени в приложение V от Регламент (ЕО) № 889/2008 Чл. 22, буква а и г от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
    5.2.9. Земеделско производство Неспазване на условията за употреба на небиологични подправки, билки и меласа Чл. 22, буква б във връзка с приложение V на Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
 5.2.10. Земеделско производство Употреба вещества, стимулиращи растежа или продуктивността, хормони, сходни субстанции или други вещества Чл. 14, параграф 1, подточка „г“ от Регламент (ЕО) № 834/2007; чл. 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.4
 5.2.11. Земеделско производство Употреба на ГМО във фуражите Чл. 9, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007 5.4
     5.3. Профилактика и лечение на болести по животните
    5.3.1. Земеделско производство Недостатъчно почистване или дезинфекция на обори, оборудване и инструменти Чл. 23, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1

(при непусната на пазара партида или продукция – 5.2)

    5.3.2. Земеделско производство Използване на продукти за почистване или дезинфекция на помещенията и съоръженията, които не са посочени в приложение VII от Регламент (ЕО) № 889/2008 Чл. 23, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
    5.3.3. Земеделско производство Използване на продукти за унищожаване на насекоми или паразити, които не са посочени в приложение II от Регламент (ЕО) № 889/2008 Чл. 23, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
    5.3.4. Земеделско производство Употреба на синтезирани по химически път алопатични лекарствени средства или антибиотици без предписание от регистриран ветеринарен лекар Чл. 24, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.2
    5.3.5. Земеделско производство Употреба на синтезирани по химически път алопатични лекарствени средства или антибиотици с цел профилактика Чл. 24, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008

Чл. 14, параграф 1, подточка „д“, i) от Регламент (ЕО) № 834/2007

5.4
    5.3.6. Земеделско производство Неспазване на карентен срок Чл. 24, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
    5.3.7. Земеделско производство Неприлагане на период на преход след многократно лечение Чл. 24, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
    5.3.8. Земеделско производство При употреба на ветеринарномедицински продукти контролният орган не е уведомен, преди продуктите да бъдат пуснати на пазара като произведени по биологичен начин Чл. 77 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
     5.4. Животновъдни практики
    5.4.1. Земеделско производство Трансфер на ембриони Чл. 14, подточка „в“, iii от Регламент (ЕО) № 834/2007 5.4
    5.4.2. Земеделско производство Системно извършване на рутинни операции при животните без обезболяващи средства или в неподходяща възраст без разрешение от компетентния орган Чл. 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.4
    5.4.3. Земеделско производство Неспазване на условията за товарене, разтоварване и транспорт на животни Чл. 18, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
    5.4.4. Земеделско производство Неспазено условие за минимална възраст за клане на птици или птиците не произхождат от бавнорастящи линии Чл. 12, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.4
     5.5. Обори, места за движение на открито
    5.5.1. Земеделско производство Минималната площ в помещенията/оборите не отговаря на приложение III от Регламент (ЕО) № 889/2008 Чл. 10, параграф 4 и във връзка с приложение III от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
    5.5.2. Земеделско производство Помещенията за отглеждане на животни не отговарят на условията Чл. 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
    5.5.3. Земеделско производство Специфичните условия за помещенията и животновъдните практики за бозайници не отговарят на условията Чл. 11 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
    5.5.4. Земеделско производство Няма достъп до открити пространства Чл. 14, параграф 1, подточка „б“, „iii“ от Регламент (ЕО) № 834/2007; чл. 14 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.2
    5.5.5. Земеделско производство Общата гъстота на животните, отглеждани на хектар за година, не отговаря на изискванията във връзка с границата от 170 кг азот на хектар използвана земеделска площ Чл. 15 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.2
    5.5.6. Земеделско производство Неспазен период на преход на пасищата и местата на открито, ползвани от нетревопасните животни без разрешение на министъра на земеделието, храните и горите Чл. 37, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.4
    5.5.7. Земеделско производство Надвишаване на периода на угояване за месодайни възрастни говеда, отглеждани в затворени помещения Чл. 46 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.4
    5.5.8. Земеделско производство Помещенията за птици и/или условията в тях не отговарят на изискванията Чл. 12, параграф 3от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
    5.5.9. Земеделско производство Не е осигурен достъп до открити пространства и/или водни басейни Чл. 12, параграф 2 и чл. 14, параграфи 5-7  от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
 5.5.10. Земеделско производство Въвеждане на небиологични птици или ярки без разрешение на министъра на земеделието, храните и горите Чл. 38, параграф 1, подточка „в“ и чл. 42 „а“ от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.4
 5.5.11. Земеделско производство Достъп до открити пространства за период, по-кратък от 1/3 от живота на птиците Чл. 14, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.2
          6. Пчели и пчелни продукти
     6.1. Пчели Неспазване на максималният процент за въвеждане на небиологични пчели майки и пчелни семейства при подновяване в биологични пчелини Чл. 9, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.4
     6.2. Пчели Неспазен период на преход; констатирана продажба на продукти в период на преход Чл. 38 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.4
     6.3. Пчели Мястото, на което са разположени кошерите, не отговаря на изискванията Чл. 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.4
     6.4. Пчели Хранене на пчелните семейства без разрешение на Министъра на земеделието, храните и горите Чл. 47, буква г и чл. 19, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.4
     6.5. Пчели Хранене с небиологична захар, захарен сироп или мед Чл. 19, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.4
     6.6. Пчели Надвишаване на разрешения период за хранене на пчелите и пчелните семейства Чл. 19, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.2
     6.7. Пчели Неспазване на условията за профилактика и/или лечение; нестартиране на нов преходен период и смяна на восък при лечение Чл. 25 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.4
     6.8. Пчели Кошерите не са направени основно от естествени материали Чл. 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
     6.9. Пчели Използване на неестествени продукти в кошерите Чл. 13, параграф 5, чл. 25 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.4
  6.10. Пчели Употреба на небиологичен восък без  предварително разрешение на контролиращото лице Чл. 13, параграф 4, чл. 44 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.2
  6.11. Пчели Употреба на неразрешени препарати за почистване и дезинфекция Чл. 25, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.4
  6.12. Пчели Прилагане на неподходящи животновъдни практики (рязане на крилата на пчелите майки) Чл. 18, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.4
  6.13. Пчели Липса на карта на района,  която да бъде с ясно различим периметър, указваща местонахождението на кошерите, и документация и/илидоказателства, включително, при необходимост, подходящи анализи, показващи, че районите, до които пчелните семейства имат достъп, отговарят на условията, посочени в регламента Чл. 78, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
  6.14. Пчели Липса на регистър на пчелините Чл. 78, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.2
  6.15. Пчели Непълна информация в регистъра на пчелина Чл. 78, параграф 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
  6.16. Пчели При употреба на ветеринарномедицински продукти контролният орган не е уведомен, преди продуктите да бъдат пуснати на пазара като произведени по биологичен начин Чл. 78, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
  6.17. Пчели Зоната, в която се намира пчелинът, не е регистрирана, липсва идентификацията на кошерите Чл. 78, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
  6.18. Пчели Контролният орган не е уведомен относно местенето на пчелини в указаните срокове Чл. 78, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
  6.19. Пчели Липса на документация относно предприетите мерки за правилното изваждане, обработване и съхранение на пчеларските продукти, изваждането на питите и операциите по ваденето на меда Чл. 78, параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
  6.20. Пчели Частична липса на информация относно описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 63, параграф 1от Регламент (ЕО) № 889/2008. Чл. 63, параграф 1 и чл. 70 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.1
  6.21. Пчели Непредоставяне  на информация относно описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 63, параграф 1от Регламент (ЕО) № 889/2008 при включване на стопанството в система на контрол Чл. 63, параграф 1 и чл. 70 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.2

(при непусната на пазара партида или продукция – 5.2)

  6.22. Пчели Неактуализиране на информацията относно описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 63, параграф 1от Регламент (ЕО) № 889/2008. Чл. 63, параграф 1 и чл. 70 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.2

 

          7. Морски водорасли и аквакултури
     7.1. Аквакултури –

общо

Местата на които са разположени обектите не отговарят на изискванията Чл. 6б, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.4
     7.2. Аквакултури –

общо

Липсва оценка на въздействието по отношение на нови дейности за единици  произвеждащи повече от 20 тона продукти от аквакултури Чл. 6б, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
     7.3. Аквакултури – общо Няма ясно разграничение между биологичните и небиологичните производствени единици Чл. 11 от Регламент (ЕО) № 834/2007 във връзка с чл. 25в от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.2
     7.4. Аквакултури – общо Неразрешени методи на развъждане Чл.15, параграф 1, подточка „в“, „i“ от Регламент (ЕО) № 834/2007 5.4
     7.5. Аквакултури – общо Недостатъчно пространство за отглеждане на животните Чл. 25е, параграф 2 във връзка с приложение XIIIa от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
     7.6. Аквакултури – общо Неразрешено отглеждане в затворен тип циркулационни съоръжения Член 25ж, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.4
     7.7. Аквакултури – общо Изкуственото загряване на водата извън люпилни, разсадни и/или отрасни басейни Член 25ж, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
     7.8. Аквакултури – общо Нараняване и стрес на аквакултурните животни Член 25з, параграф 1 във връзка с член 32а от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
     7.9. Аквакултури – общо Употреба на хормони и производни на хормоните Член 25и от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.4
  7.10. Хищни аквакултурни животни Неспазване на приоритетните изисквания при храненето на хищните аквакултурни животни Член 25к, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
  7.11. Хищни аквакултурни животни Повече от 60 % от фуражната дажба съдържа биологично произведени растителни продукти Член 25к, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
  7.12. Хищни аквакултурни животни Употреба на астаксантин от небиологични източници въпреки наличието на биологични такива Член 25к, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
  7.13. Аквакултурни животни Неразрешени фуражни суровини, добавки и помощни вещества, които се използват при преработка на продуктите Член 25м във връзка с приложение V и VI от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
  7.14. Аквакултурни животни Употреба на растежни стимулатори или синтетични аминокиселини Чл. 15, параграф 1, буква „г“, подточка vi) от Регламент (ЕО) № 834/2007 5.4
  7.15. Аквакултурни животни Прилагане на по-кратък от предвидения период на преход; констатирана продажба на продуктите в период на преход Чл. 38а от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.4
  7.16. Аквакултурни животни Неспазване на ограниченията по отношение на алопатично лечение Член 25у, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
  7.17. Аквакултурни животни Неспазване на ограниченията по отношение наобработки срещу паразити Член 25у, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
  7.18. Аквакултурни животни Неспазване на карентния срок след медикаментозното лечение Член 25у, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
  7.19. Аквакултури – общо Частична липса на информация относно описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 63, параграф 1от Регламент (ЕО) № 889/2008 Чл. 63, параграф 1 и чл. 79а от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.1
  7.20. Аквакултури – общо Непредоставяне  на информация относно описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 63, параграф 1от Регламент (ЕО) № 889/2008 при включване на стопанството в система на контрол Чл. 63, параграф 1 и чл. 79а от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.2

(при непусната на пазара партида или продукция – 5.2)

  7.21. Аквакултури – общо Липса на регистър на стопанството Член 79б от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.2
  7.22. Аквакултури – общо Непълна информация в регистъра на стопанството Член 79б от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
  7.23. Аквакултури – общо Неактуализиране на информацията относно описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 63, параграф 1от Регламент (ЕО) № 889/2008. Чл. 63, параграф 1 и чл. 70 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.2

 

          8. Преработка
     8.1. Преработватели Неспазване на условието за отделяне по време и/или място на преработката и складирането на биологични и небиологични храни; Член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007, чл. 26, параграф 5, буква а и б от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.2
     8.2. Преработватели Неидентифициране на партидите Чл. 26, параграф 5, буква г от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.2
     8.3. Преработватели Непочистване на производственото оборудване преди операции върху биологични продукти Чл. 26, параграф 5, буква д от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.2
     8.4. Преработватели Няма разделение на биологичните от небиологичните продукти при транспортиране Чл. 30 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.2
     8.5. Преработватели Преработката на фуражи и храни не отговаря на условията Чл. 26, параграфи 1, 2, 3, 4 и 5, буква в “ от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
     8.6. Преработватели Употреба на неразрешени продукти и вещества при преработката на храни Чл. 27 от Регламент (ЕО) № 889/2008 и приложение VIII от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.4
     8.7. Преработватели Употреба на небиологични съставки от земеделски произход, които не са включени в Приложение № 9 от Регламент (ЕО) № 889/2008 и приложение IX без издадено разрешение на министъра на земеделието, храните и горите Чл. 29 от Регламент (ЕО) № 889/2008 и приложение IX от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.4
     8.8. Преработватели Частична липса на информация относно описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 63, параграф 1от Регламент (ЕО) № 889/2008. Чл. 63, параграф 1 и чл. 70 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.1
     8.9. Преработватели Непредоставяне  на информация относно описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 63, параграф 1от Регламент (ЕО) № 889/2008 при включване на стопанството в система на контрол Чл. 63, параграф 1 и чл. 70 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.2

(при непусната на пазара партида или продукция – 5.2)

  8.10. Преработватели Неактуализиране на информацията относно описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 63, параграф 1от Регламент (ЕО) № 889/2008. Чл. 63, параграф 1 и чл. 70 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.2

 

          9. Производство на вино
     9.1. Производители на вино Употреба на продукти и вещества при производство на вино, които не отговарят на условията Чл. 29в и приложение VIIIа от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.4
     9.2. Производители на вино Енологични практики, процеси и обработки, които не отговарят на условията Чл. 29г от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.4
      10. Подизпълнители
  10.1. Подизпълнители .Липсва информация за подизпълнителите в пълното описание на единицата по чл. 63, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008 Чл. 86, буква а “ от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
  10.2. Подизпълнители Липса на споразумение между оператор и подизпълнител; подизпълнителят не е в система на контрол Чл. 86, буква б от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.4
  10.3. Подизпълнители Доставчиците и търговците, изкупили продукцията, не могат да бъдат установени (без да съществува съмнение за фалшиви стокови документи) Чл. 86, подточка „в“; чл. 91, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.2
      11. Производство на фуражи
  11.1. Фуражи Съдържание на една и съща фуражна суровина – биологична, в преход или небиологична Чл. 18, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007 5.3.2
  11.2. Фуражи Неразрешени съставки (фуражни суровини, добавки, разтворители и др.) Чл. 18 от Регламент (ЕО) № 834/2007, чл. 22, 25м във връзка с приложения V и VI от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.4
  11.3. Фуражи Фуражът е ГМО или произведен от ГМО Чл. 9 от Регламент (ЕО) № 834/2007 5.4
  11.4. Фуражи Неспазване на условието за отделяне по време и/или място на преработката и складирането на биологични и небиологични храни; Чл. 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007, чл. 26, параграф 5, подточки „а“ и „б“ във връзка с приложения V и VI на Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.2
  11.5. Фуражи Неидентифициране на партидите Чл. 26, параграф 5, буква г от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.2
  11.6. Фуражи Непочистване на производственото оборудване преди операции върху биологични продукти Чл. 26, параграф 5, буква д от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.2
  11.7. Фуражи Употреба на йонизиращо лъчение Чл. 10 от Регламент (ЕО) № 834/2007 5.4
  11.8. Фуражи Фуражите съдържат растежни стимулатори или синтетични аминокиселини Чл. 14, параграф 1, подточки „г“, „v“ от Регламент (ЕО) № 834/2007, чл. 60, параграф 1, подточка „а“ от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.4
  11.9. Фуражи Частична липса на информация относно описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 63, параграф 1от Регламент (ЕО) № 889/2008 Чл. 63, параграф 1 и чл. 88 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.1
11.10. Фуражи Непредоставяне  на информация относно описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 63, параграф 1от Регламент (ЕО) № 889/2008 при включване на стопанството в система на контрол Чл. 63, параграф 1 и чл. 88от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.2

(при непусната на пазара партида или продукция – 5.2)

11.11. Фуражи Неактуализиране на информацията относно описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 63, параграф 1от Регламент (ЕО) № 889/2008. Чл. 63, параграф 1 и чл. 70 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.2

 

      12. Внос от трети страни
  12.1. Вносители Внесените продукти не отговарят на изискванията за биологично производство на ЕС Чл. 32, параграф 1, подточка „а“ или 33, параграф 1, подточка „а“ от Регламент (ЕО) № 834/2007 във връзка с чл. 15 от Регламент (ЕО) № 1235/2008 5.4
  12.2. Вносители Вносителите, получателите или износителите не са включени в в система на контрол Чл. 32, параграф 1, подточка „б“ или 33, параграф 1, подточки „б“ и „в“ от Регламент (ЕО) № 834/2007 във връзка с чл. 15 от Регламент (ЕО) № 1235/2008 5.4
  12.3.  Вносители Липсва сертификат за инспекция Чл. 33 от Регламент (ЕО) № 834/2007, чл. 13 от Регламент (ЕО) № 1235/2008 5.4
  12.4. Вносители Липсва обозначение/идентификация върху опаковката на продукти внесени от трети държави Чл. 34 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.4
  12.5. Вносители Липса на представена информация за внесената пратка, посочена в чл. 84 от Регламент (ЕО) № 889/2008 Чл. 67, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.2
  12.6. Вносители Информацията за внесени пратки не отговаря на изискванията Чл. 84 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
  12.7. Вносители Частична липса на информация относно описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 63, параграф 1от Регламент (ЕО) № 889/2008 Чл. 63, параграф 1 и чл. 82 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.1
  12.8. Вносители Непредоставяне  на информация относно описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 63, параграф 1от Регламент (ЕО) № 889/2008 при включване на стопанството в система на контрол Чл. 63, параграф 1 и чл. 82от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.2

(при непусната на пазара партида или продукция – 5.2)

  12.9. Вносители Вносителят и първият получател водят документална отчетност, която не отговаря на изискванията Чл. 83 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.3.1
12.10. Вносители Неактуализиране на информацията относно описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 63, параграф 1от Регламент (ЕО) № 889/2008. Чл. 63, параграф 1 и чл. 70 от Регламент (ЕО) № 889/2008 5.2