СХЕМИ ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ И КОНТРОЛ

1. ПРОДУКТИ, ПРОИЗВЕДЕНИ ПО БИОЛОГИЧЕН МЕТОД – БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН-ОСП извършва контрол и сертификация съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета. Разработени са три схеми на сертификация  обозначени като А (производител), Б (преработвател) и В (разпространение), за всяка от които се прилагат едни и същи изисквания и процедури по отношение  сертификацията на биологични продукти

Категории продукти по чл. 35 на 2018/848 Схеми на сертификация
а) непреработени растения и растителни продукти, включително семена и друг растителен репродуктивен материал; А. Производител
(производство, съхранение)

Б. Преработвател
(подготовка/обработка, съхранение)

В. Търговец
(разпространение, съхранение, внос, износ, пускане на пазара)

б) домашни животни и непреработени животновъдни продукти;
в) водорасли и непреработени продукти от аквакултури;
г) преработени селскостопански продукти, предназначени за храна;
е) вина
д) фуражи;
ж) други продукти, изброени в приложение I към настоящия регламент или необхванати от посочените по-горе категории:
— Дрожди, използвани за храна или фураж,
— мате, сладка царевица, лозови листа, сърцевина от палмово дърво, хмелови леторасли и други подобни годни за консумация части от растения и продукти, произведени от тях,
— пчелен восък,
— етерични масла,
— традиционни билкови продукти на растителна основа.

 

1.1.  Схема А – ФЕРМЕР- Производител

Всеки производител, който осъществява първично производство на непреработени биологични продукти извършващи дейности – растениевъдство, животновъдство (включително пчеларство), събиране на диворастящи.

1.2.  Схема Б  и В – преработка и/или търговия

Всеки оператор , който извършва преработка и/или търговия на биологични преработени селскостопански продукти, включително аквакултурни продукти, предназначени за храна  прилага и спазва правилата за биологично производство на Регламент (ЕС) 2018/848 и действащите национални разпоредби и нормативи. Обработката на преработени биологични храни трябва да се извършва отделно по време или място от небиологичните храни. Производството на преработени биологични фуражи се извършва отделно по време или място от производството на преработени небиологични фуражи. Всички производствени единици в обекта за преработка и/или търговия, включително управляваните по небиологичен начин, са обект на контрол.

1.3.  Знак за биологично производство на Европейския съюз

За целите на етикетирането знакът за биологично производство на ЕС се използва, само ако съответният продукт е произведен съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2018/848.

В съответствие с член 33, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/848 знакът за биологично производство на Европейския съюз следва модела, определен в приложение V към Регламент (ЕС) 2018/848.

2. ЗАЩИТЕНИ НАИМЕНОВАНИЯ – СЕРТИФИЦИРАНЕ ПО СХЕМИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКТИ на Земеделски продукти и храни със защитени географски указания/ЗГУ/, храни с традиционно-специфичен характер /ХТСХ/, храни със защитено наименование за произход /ЗНП/: Съгласно Регламент (ЕС) № 1151/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 ноември 2012 година относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

България има утвърдени традиции в производството на редица специфични продукти: кисело мляко, бяло саламурено сирене, кашкавал, баница, българското розово масло, лавандулово масло, различни месни продукти като луканки, суджук и пъстърма и други традиционни български продукти. Получаването на право за ползване на защитено наименование в значителна степен разширява пазарните им възможности.

В ЕС има разработена цялостна Политика на качеството – защитени наименования, която включва защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно специфичен характер. Тя изпълнява следните цели – да изтъкне специфичните качества на определени типични продукти на пазара и да ги отличи от останалите продукти в магазините чрез означаването им със символите на Европейската Общност. Защитата на географските наименования е насочена предимно към продукти с географски произход от малък географски район в рамките на държавата, а не продукт, произвеждан в цялата държава под наименованието „български”.

Защитените географски означения  имат защита на права на интелектуална собственост.

Вписването на наименования за произход или географски указания в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитени географски указания съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1151/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 ноември 2012 година относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни се осъществява от националния компетентен орган за защитените географски означения и храни с традиционно специфичен характер – Министерството на земеделието и храните. Група производители на определен продукт подава заявление, придружено с необходимите документи, което следва национална процедура, определена в българското законодателство. След одобрение на национално ниво документите се изпращат в ЕК, където следват европейската процедура. Успешно регистрираните наименования, за които в Официалния вестник на ЕС се публикува регламент за вписване получават защита на територията на 27-те страни членки.  До момента в Европейските регистри са регистрирани над 1100 земеделски и хранителни продукти със защитени  наименования.

Регистрацията на защитените наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно специфичен характер дава на производителите изключително право да използват регистрираното име на своя продукт, както и специален знак върху опаковките на продукта, предлаган на пазара. За защитени наименования могат да кандидатстват практически всички земеделски продукти и редица преработени храни.


„Защитено наименование за произход“ (ЗНП) е наименование, което идентифицира продукт, произхождащ от специфично място, регион или, в изключителни случаи, държава; чието качество или характеристики се дължат основно или изключително на специфична географска среда с присъщите ѝ природни и човешки фактори; и чиито етапи на производство се извършват в определения географски район. С други думи, за да получи статут на ЗНП, целият продукт трябва да бъде произведен по традиция и изцяло (приготвен, преработен и произведен) в рамките на конкретната област и по този начин придобива уникални свойства.


„Защитено географско указание“ (ЗГУ) е наименование, което идентифицира продукт с произход от специфично място, регион или държава; чието качество, репутация или други характеристики се отдават предимно на неговия географски произход; и на който поне един етап от производствения процес се осъществява в определения географски район. С други думи, за да получи статут на ЗГУ, целият продукт трябва да бъде традиционен и поне частично произведен (приготвен, преработен или произведен) в рамките на конкретната област и по този начин придобива уникални свойства.


„Храна с традиционно специфичен характер“ (ХТСХ), отговаря на условията за регистрация, когато описва специфичен продукт или храна, който (която):

а) е резултат от начин на производство, преработка или състав, които съответстват на традиционна практика за този продукт или тази храна, или

б) е произведен (произведена) от суровини или съставки, които традиционно се използват за него (нея).

Съгласно чл. 3 на Регламент (ЕС) 1151/12  „специфичен характер“ по отношение на даден продукт означава характерните специфики на производството, които отличават ясно този продукт от други подобни продукти от същата категория; „традиционен“ означава доказана употреба на вътрешния пазар за период, който позволява предаване от поколение на поколение; този период е най-малко 30 години;

За да бъде регистрирано едно наименование като храна с традиционно специфичен характер, то трябва да е било използвано традиционно за този специфичен продукт или да е означение за традиционния характер или специфичния характер на продукта. За разлика от ЗНП и ЗГУ, тази схема за качество не удостоверява, че защитения продукт се отнася към определен географски район.

На територията на Р България се извършва Контрол и сертификация на следните Защитени наименования:

  • ЗГУ „Горнооряховски суджук”
  • ЗГУ „Българско розово масло”
  • ХТСХ Филе „Елена”
  • ХТСХ „Луканка Панагюрска”
  • ХТСХ „Пастърма говежда“
  • ХТСХ Кайсерован врат „Тракия”
  • ХТСХ Роле “Трапезица“
  • ЗНП „Странджански манов мед” / “Maнов мед от Странджа”

ОСП при Био Сертификейшън има разработени документи и процедури за сертификация на следните нови продукти:

  • ХТСХ „Луканка Троянска“
  • ЗНП “Българско кисело мляко“

ЗНП „Българско бяло саламурено сирене