ЗАЩИТЕНИ НАИМЕНОВАНИЯ – СЕРТИФИЦИРАНЕ ПО СХЕМИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКТИ Съгласно Регламент (ЕС) № 1151/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 ноември 2012 година относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

„Защитено наименование за произход“ (ЗНП) е наименование, което идентифицира продукт, произхождащ от специфично място, регион или, в изключителни случаи, държава; чието качество или характеристики се дължат основно или изключително на специфична географска среда с присъщите ѝ природни и човешки фактори; и чиито етапи на производство се извършват в определения географски район. С други думи, за да получи статут на ЗНП, целият продукт трябва да бъде произведен по традиция и изцяло (приготвен, преработен и произведен) в рамките на конкретната област и по този начин придобива уникални свойства.


„Защитено географско указание“ (ЗГУ) е наименование, което идентифицира продукт с произход от специфично място, регион или държава; чието качество, репутация или други характеристики се отдават предимно на неговия географски произход; и на който поне един етап от производствения процес се осъществява в определения географски район. С други думи, за да получи статут на ЗГУ, целият продукт трябва да бъде традиционен и поне частично произведен (приготвен, преработен или произведен) в рамките на конкретната област и по този начин придобива уникални свойства.


„Храна с традиционно специфичен характер“ (ХТСХ), отговаря на условията за регистрация, когато описва специфичен продукт или храна, който (която):

а) е резултат от начин на производство, преработка или състав, които съответстват на традиционна практика за този продукт или тази храна, или

б) е произведен (произведена) от суровини или съставки, които традиционно се използват за него (нея).

Съгласно чл. 3 на Регламент (ЕС) 1151/2012 „специфичен характер“ по отношение на даден продукт означава характерните специфики на производството, които отличават ясно този продукт от други подобни продукти от същата категория; „традиционен“ означава доказана употреба на вътрешния пазар за период, който позволява предаване от поколение на поколение; този период е най-малко 30 години;

За да бъде регистрирано едно наименование като храна с традиционно специфичен характер, то трябва да е било използвано традиционно за този специфичен продукт или да е означение за традиционния характер или специфичния характер на продукта. За разлика от ЗНП и ЗГУ, тази схема за качество не удостоверява, че защитения продукт се отнася към определен географски район.

На територията на Р България се извършва Контрол и сертификация на следните Защитени наименования:

 • ЗГУ „Горнооряховски суджук”
 • ЗГУ „Българско розово масло”
 • ХТСХ Филе „Елена”
 • ХТСХ „Луканка Панагюрска”
 • ХТСХ „Пастърма говежда“
 • ХТСХ Кайсерован врат „Тракия”
 • ХТСХ Роле “Трапезица“
 • ЗНП „Странджански манов мед” / “Maнов мед от Странджа”
 • ХТСХ „Луканка Троянска“
 • ЗНП „Българско кисело мляко“
 • ЗНП“ Българско бяло саламурено сирене“
 • ХТСХ „СУДЖУК ТЪРНОВСКИ” / „ТЪРНОВСКИ СУДЖУК”