Warning: The magic method Hugeit_Slider::__sleep() must have public visibility in /home/biocerti/public_html/wp-content/plugins/slider-image/slider.php on line 262

Warning: The magic method Hugeit_Slider::__wakeup() must have public visibility in /home/biocerti/public_html/wp-content/plugins/slider-image/slider.php on line 264
Регламент (ЕС) 2024/1143 – БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН ЕООД Skip to main content

Регламент (ЕС) 2024/1143

By 02.05.2024юни 11th, 2024Новини

На 23 април 2024 г. е публикуван Регламент (ЕС) 2024/1143 на Европейския парламент и на Съвета относно географските означения за вина, спиртни напитки и селскостопански продукти, както и за храните с традиционно специфичен характер и незадължителните термини за качество за селскостопанските продукти, който изменя режима, свързан с географските означения в Европейския съюз.

Този регламент отменя досега действащия Регламент (ЕС) 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни.

Публикуването му представлява решаваща точка в актуализирането и разширяването на обхвата на защита на схемите за качество, които наскоро представляваха Регламент (ЕС) 2023/2411 на Европейския парламент и на Съвета от 18 октомври относно защитата на географските означения на занаятчийски продукти , който въведе за първи път режим на защита с ГУ за тези продукти на ниво Европейски съюз и промени Регламенти (ЕС) 2017/1001 и (ЕС) 2019/1753 .

Заложени са акценти в интелектуалната и индустриалната собственост и други отрасли, които регулират производството и търговията, във всичките им аспекти (екологични, социални и икономически), макар и основано на доброволна основа.

Обърнато е внимание на критерии за по-добра правна защита срещу имена на домейни и в Интернет, за разрешаване на спорове за имена на домейни и други среди, особено в сравнение с търговски марки.

Заложено е да регулира условията, при които споменаването на географско означение може да се използва с търговска цел, когато дадена съставка е използвана в етикета на продукта.

Регламентирани са също задължението за посочване на производителя при етикетиране, използването на лични данни в заявленията и ролята на групите производители като органи за управление на географските означения.

Новият регламент ще прилага от 13 май 2024 г., с изключение на частите, свързани с член 10, раздели 4 и 5 (относно националната процедура по възражения на държавите-членки на ЕС), Член 39, параграф 1 (отнасящ се до изготвянето от държавите-членки на списъка на операторите, които извършват дейности, предмет на задължения, установени в спецификациите на географските означения), и член 45 (който се отнася до сертифицирането на съответствие със спецификациите) , който ще се прилага от 1 януари 2025 г.

За допълнителна информация – Регламент (ЕС) 2024/1143 на Европейския парламент и на Съвета относно географските означения за вина, спиртни напитки и селскостопански продукти, както и за храните с традиционно специфичен характер и незадължителните термини за качество за селскостопанските продукти, за изменение на регламенти (ЕС) No 1308/2013, (ЕС) 2019/787 и (ЕС) 2019/1753 и за отмяна на Регламент (ЕС) No 1151/2012

https://agriculture-ec-europa-eu.translate.goog/farming/geographical-indications-and-quality-schemes/geographical-indications-and-quality-schemes-explained_en?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc