Skip to main content

Нов регламент от 2022 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти

By 29.09.2021май 18th, 2022Новини

На 1 януари 2022 г. влиза в сила нов регламент на ЕС № 2018/848 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти. Този регламент заменя Регламент № 834/2007 и № 889/2008.

За по-подробна информация: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/future-organics_bg

Нормативни документи приложими от 01.01.2022 г.:

Изменение на (ЕС) 2018/848. Отнася се до: за изменение на част I от приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на използването на небиологичен и на произведен при преход към биологично производство растителен репродуктивен материал

 • (ЕС) 2020/427
  Изменение на (ЕС) 2018/848. Обхваща определени подробни правила за производство на биологични продукти
 • (ЕС) 2021/642
  Изменение на (ЕС) 2018/848. Отнася се за: определена информация, която трябва да бъде предоставена на етикета на биологични продукти
 • (ЕС) 2021/715
  Изменение на (ЕС) 2018/848. Отнася се до: правилата за групи оператори
 • (ЕС) 2021/716
  Изменение на (ЕС) 2018/848. Обхваща: правилата за биологично производство за покълнали семена и глави от цикория, за фуражи за някои животни от аквакултури и за третиране с паразити в аквакултурите
 • (ЕС) 2021/1006
  Изменение на (ЕС) 2018/848. Отнася се до: модела на сертификата

Правилата за производство и контрол, произтичащи от новия регламент на ЕС за органични продукти, все още се разработват. Следното, свързано с правилата за производство, обаче вече е публикувано в Официален вестник на ЕС:

 • (ЕС) 2020/464
  Допълнение към (ЕС) 2018/848. Опасения: документите, необходими за обратно признаване на периоди в контекста на преобразуването, производството на биологични продукти и информацията, която трябва да бъде предоставена от държавите -членки
 • (ЕС) 2020/2146
  Допълнение към (ЕС) 2018/848 по отношение на изключителните производствени разпоредби, например в случай на (природни) бедствия
 • (ЕС) 2021/279
  Допълнение към или (ЕС) 2018/848 относно контрола и други мерки, осигуряващи проследимост и съответствие в биологичното производство и етикетирането на биологични продукти.
 • (ЕС) 2021/771
  Допълнение към (ЕС) 2018/848. Отнася се до: специфични критерии и условия за административен и официален контрол на групи оператори
 • (ЕС) 2021/1189
  Допълнение към (ЕС) 2018/848. Обхваща производството и търговията с растителен репродуктивен материал от биологично хетерогенен материал от определени родове или видове.
 • (ЕС) 2021/1165
  Относно разрешаването на определени продукти и вещества за употреба в биологичното производство и изготвянето на списъците на тези продукти и вещества