УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛОГА И ЗНАЦИ ЗА ОЗНАЧЕНИЕ

 1. Условия за използване на логото – запазена търговска марка

ЛОГОТО СЕ ИЗПОЛЗВА САМО ЗА СЕРТИФИЦИРАНИ ПРОДУКТИ, ПРОЦЕСИ ИЛИ УСЛУГИ.

НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ ВЪРХУ ОПАКОВКИ, ЕТИКЕТИ И ДРУГАДЕ, КЪДЕТО ИМА ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ СА ОЦЕНЕНИ КАТО БИОЛОГИЧНО ЧИСТИ, НЕ СЕ РАЗРЕШАВА, ЗА ДА НЕ СЕ ПОДВЕЖДАТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

1.1. Използването на логото на БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН ЕООД – ОСП не е задължително.

1.2. Логото може да се използва само от оператори, които са оценени и сертифицирани.

1.3. Тези от операторите, които използват логото на БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН ЕООД – ОСП, са длъжни да спазват установените правила, което е записано в договорът им с БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН ЕООД – ОСП и „Декларация от клиента” (Ф 4.6-09).

1.4. Използването на логото става само в утвърденият цвят и размери, като се спазват пропорциите, като образът трябва да е чист и надписът да е четлив и след съгласуване с ОСП. Допуска се при копиране да се използва на документи в черни бели цветове.

1.5. Логото – графичният образ се получава лично, след обявено желание от оператора, по куриер или по имейл.

1.6. Логото може да се поставя на етикети, опаковки, щандове, рекламни материали. При използването му със собствена търговска марка, операторът е длъжен двете марки да бъдат равнопоставени, по отношение на размери и разположение.

1.7. При използването му в публикации, трябва да се има предвид и да се посочи/чат продуктите, които стоят зад това лого. Така, че потребителите да не бъдат подвеждани.

1.8. При използването му съвместно с акредитационният символ или се позовава на акредитацията на БИО СЕРТИФИКЕЙШЪНЕ ЕООД – ОСП от ИА БСА, трябва да се спазват изискванията на BAS QR 5 „Правила за ползване на акредитационния символ“ `- актуалната версия.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЛОГО НА БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН ЕООД – ОСП

2.1. В случай, че на даден оператор се отнеме, временно прекрати валидността на сертификатът или при прилагането на мерки, които не позволяват използването му, той е длъжен веднага да го премахне от тези продукти, процеси или услуги, за които се отнася.

2.2. Оператор, който си позволява да използва логото на БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН ЕООД – ОСП по начин, който е не допустим, от гледна точка на стандарта, тези правила и правилата на ИА БСА, БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН ЕООД – ОСП има правото да го санкционира, като му отнеме сертификатът.

2.3. Когато операторът реши да не продължи сертификацията си, като доброволно се отказва, той също е длъжен да прекрати използването на логата и всички докумети, свързани със сертификацията. БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН ЕООД – ОСП си запазва правото, ако този оператор не изпълни изискванията на стандарта, договорът и Декларацията на клиента, която той е подписал, да прибегне до други мерки, с които да прекрати използването на тези материали.

 • Всяко разминаване от размера на символите или шаблона на утвърдения етикет за всеки продукт се смята за нарушение на настоящата процедура и подлежи на описване от инспекторите на ОСП и санкциониране от БАБХ.
 • Всяко нарушение на употребата на символите за биопроизводство се съобщава от Био сертификейшън ЕООД на МЗХГ в съгласно изискванията на националното законодателство.
 • Всеки етикет следва да бъде съгласуван и одобрен след получаването в срок от 15 дни от ОСП Био сертификейшън ЕООД преди поставянето му върху готовия продукт.
 • Био сертификейшън ЕООД упражнява засилен контрол в 10-дневния срок за предприемане на корективни действия във връзка с употребата на означения в случай, че качествата на биопродукта не са засегнати.
 • За по пълна информация относно използване на символите за сертификация и акредитация да се използва Ф 4.1.3-02„Използване на символите за сертификация и акредитация“. Преди вземане на решение от страна на оператора за сертификация при Био сертификейшън ЕООД да се запознае от сайта с Ф 4.1.3-01 Правила за сертификация.
 • Местата за съхранение на продуктите се управляват така, че да се осигури идентификация на партидите и да не се допуска смесване или замърсяване от продукти и/или вещества, които не са в съответствие с разпоредбите за биологично производство. Биологичните продукти са ясно идентифицируеми по всяко време.
 • Биологичните продукти се държат отделно от другите земеделски продукти и/или храни;
 • Предприемат се всякакви мерки за осигуряване на идентифицирането на партидите и за избягване на смесването и обмена с небиологичните продукти;
 • Преди складирането на биологични продукти се предприемат подходящи мерки за почистване, чиято ефективност се проверява; операторите документират тези операции.

Инструкция за използване на знаци за означение на  биологичен продукт

Означението на биологична продукция на преработени или внесени продукти се извършва в съответствие с изискванията на Регламент 2018/848.

Във връзка с нормативната база ОСП Био Сертификейшън ЕООД разрешава използването на знаци в етикетите за биопроизводство и биопродукти при следните критерии:

 • Обектът, извършващ етикетиране е сертифициран.
 • Продуктите отговарят на изискванията в съответствие с Регламент 2018/848.
 • Наличие на обозначение за мястото на производство на био суровините и състава им според изискванията на Регламент 2018/848 и националното законодателство.
 • Обозначенията да са на видно място върху етикета на продукта.
 • Етикетът на всеки продукт използва само символи и означения с фиксиран размер и съответно изискванията на Регламент 2018/848, както и националния знак Калинка на МЗХГ според изискванията на МЗХГ от националното законодателство.
 • На етикета се добавя и знакът на логото за биологични продукти на ЕС и на ОСП Био Сертификейшън ЕООД със следните размери и изисквания.

Логото за биологични продукти на ЕС трябва да бъде високо най-малко 9мм и широко най-малко 13.5мм;съотношението между височината и широчината винаги трябва да бъде 1:1,5 .По изключение минималният размер може да бъде намален до височина 6 мм за много малки опаковки. Размерът на логото за биологични продукти на БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН ЕООД /ЕС трябва да бъде пропорционален на минималния.

 • Преди пускане продуктите на пазара, клиентите представят пред ОСП проект на етикети и рекламни материали за одобрение.
 • След проверка на всички критерии отговорно лице на ОСП потвърждава съответствието им с изискванията с подписа си върху проекта на етикета. При липса на съответствие, на клиентите се изпращат насоки за корекция до постигане на съответствие с изискванията.
 • Копие на одобрените етикети се изпраща обратно на оператора, а оригинала се съхранява в досието му.
 • Контрола за използването на одобрени етикети и рекламни материали се извършва от инспекторите на БС по време на инспекции и от длъжностни лица от БАБХ при извършване на официалния контрол в търговската мрежа
 1. Лого за България на “Био Сертификейшън “ЕООД

 

 

 

 

– Red
Червено:
4 Cyan / 100 Magenta / 100 Yellow / 1 Key
Червено:
RGB  225 / 30 / 37
Green
Зелено:
55 Cyan / 3 Magenta / 99 Yellow / 0 Key
Зелено:
RGB  129 / 189 / 65
Brown
Кафяво:
38 Cyan / 73 Magenta / 97 Yellow / 46 Key
Кафяво:
RGB  104 / 57 / 24
Пантон
Червен пантон №  485 С
Зелен пантон № 376 С
Сив -2- пантон №  cool gray 8 С
Сив -3- пантон №  cool gray 2 С

Кафяв пантон № 1545 С
Gray – 1
Сиво – 1:
2 Cyan / 1 Magenta / 1 Yellow / 0 Key
Сиво – 1:
RGB  247 / 248 / 249
Gray – 2
Сиво – 2:
43 Cyan / 39 Magenta / 33 Yellow / 2 Key
Сиво – 2:
RGB  151 / 145 / 151
Gray – 3
Сиво – 3:
8 Cyan / 8 Magenta / 9 Yellow / 0 Key
Сиво – 3:
RGB  232 / 227 / 232
Пантон
Сив -1- пантон №  cool gray 1 С

Защитени наименования ЗГУ / ХТСХ / ЗНП

Отговарящи на изискванията на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

 

 

 

 

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА СИМВОЛИТЕ И ОЗНАЧЕНИЯТА НА СЪЮЗА ЗА ЗНП ЗГУ ХТСХ


 1. Символи на Съюза в цвят
  Когато се използва цветно изображение, могат да се използват директни цветове (Pantone) или четирицветна технология. Референтните цветове са посочени по-долу:
  Контраст с цвета на фона Когато символите се използват като цветно изображение върху цветен фон, при което не се виждат добре, около символа следва да се постави разграничителен външен кръг, за да се подобри контрастът с цвета на фона.

  1. Черно-бели символи на Съюза
   Използването на черно-бели символи се допуска само когато черният и белият цвят са единствените цветове мастило, използвани върху опаковката.
   Когато се използват в черно и бяло, символите на Съюза се възпроизвеждат, както следва:

  Черно-бели символи на Съюза в негатив
  Ако фонът на опаковката или етикета е тъмен, символите могат да се използват във формат на негатив, както следва:

  3. Шрифт
  За текста трябва да се използват главни букви с шрифт Times Roman.

       4.Намаляване

Минималният размер на символите на Съюза е 15 mm в диаметър, но може да се намали     на 10 mm при малки опаковки или продукт.