ОРГАН ЗА КОНТРОЛ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Към дружеството „БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН“ ЕООД е сформиран орган за сертификация на продукти (ОСП), който е акредитиран по изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17065 от ИА “Българска служба за акредитация”, удостоверено със сертификат за акредитация рег. № 14 ОСП.
ОСП притежава Разрешение № BG-BIO-21 на Министъра на земеделието, да извършва контрол и сертификация на биологични продукти съгласно Европейските регламенти (ЕС) 2018/848 и продукти със защитени географски указания, защитени наименования и храни с традиционно специфичен характер съгласно Регламент (ЕС) 1151/2012.
Оценката на съответствието на продукти се извършва от ОСП съгласно схеми за сертификация по изискванията на основни документи (стандарти и технически спецификации), посочени в неговия обхват за акредитация.
ОСП е изцяло независим и безпристрастен като неговата дейност се финансира изцяло от дружеството „БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН“ ЕООД.
Към ОСП е формирана Комисия по надзор. Тя, като механизъм за запазване на безпристрастността, осигурява равнопоставеност и участие на представители на всички заинтересовани страни в процеса на развитие на политиката и принципите, свързани със съдържанието и функционирането на системата за сертификация. В състава на комисията са включени представители на производители и други заинтересовани страни, както и експерти по оценяване на съответствието.
При сертификацията на продукти и процеси на производство, в зависимост от заявения обхват, за установяване на съответствие органът за сертификация използва резултатите от извършения контрол при всеки един контролиран оператор, както и резултатите от изпитванията, извършвани от външни ресурси- акредитирани лаборатории съгласно стандарт БДС EN ISO/IEC 17025, с които ОСП има сключени договори.
Като резултат от процеса по сертификация ОСП издава сертификационни документи – писмени доказателства. С издаването на писмено доказателство ОСП удостоверява, че операторът е спазил стандартите за производство, преработка и търговия, предвидени съответните регламенти и от референтната национална нормативна уредба за всички дейности, продукти и категории от продукти.
Съгласно прилагана схема на контрол и в зависимост от процедурата за анализ на риска, ОСП поддържа сертификацията, като провежда поне веднъж годишно инспекционна проверка при всеки един оператор, включен в системата на контрол.

П О Л И Т И К А

на ОСП ПРИ БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН ЕООД

Нашата главна цел е да осигурим трайно развитие и просперитет на Органа за Сертификация на продукти /ОСП/, чрез осигуряване и непрекъснато подобряване на качеството на извършваните от ОСП дейности по сертификация и надзор на продукти, чрез прилагане на съответните схеми за сертификация и оценяване на съответствието им в съответствие с регламенти, стандарти и нормативни актове.
За да постигане на тази цел, ние се стремим:
– да осигуряваме всички дейности в ОСП да се извършват в съответствие с принципите на добрата професионална практика, на безпристрастността, на независимостта и конфиденциалността;
– да осигуряваме приоритет на качеството в дейността на ОСП и поставяне на качеството на услугите в основата на всички дейности;
– да контролираме всички етапи на сертификацията;
– да стимулираме служителите на ОСП да работят професионално, да познават и стриктно да прилагат настоящата политика, наръчника, процедурите, инструкциите и схемите за сертификация, да се отнасят критично към извършваната работа, като се стремят да я подобряват със свои предложения;
– да обучаваме служителите на ОСП в съответствие с определените от Ръководството потребности, за постигане на необходимата компетентност на целия персонал, участващ в дейностите по сертификация, включително изискванията за образование, обучение, технически знания, умения и опит;
– да се стремим да предоставим на нашите служителите по възможност най-добро оборудване, което ще гарантира увереност в точността на резултатите от сертификацията;
– да държим на точно спазване на договорените срокове за провеждане на сертификацията;
– да използваме схеми за сертификация на обектите по съответните характеристики/ параметри, които да бъдат приети от всички участници в процеса;
– стремим се към получаване на одобрение за акредитация по БДС EN ISO/IEC 17065:2012, като се ангажираме с постоянно последващо поддържане и подобряване на внедрената Система за управление /СУ/ и стриктно спазване на изискванията на стандарта;
– следим актуалността на националните и международни нормативни актове и стандарти, правим оценка за отражението им върху извършваната от ОСП дейност, както и непрекъснат контрол за изпълнението на всички задължения, наложени от този вид документи;
– предприемаме адекватни и бързи действия по жалби от заинтересовани страни и възражения от клиентите;
За нас е важно своевременно да бъдат отстранени не само открити отклонения от качеството, но и причините, довели до тях.
Качеството на нашите услуги зависи от качеството на резултатите от измервания и анализите на продуктите. Затова ние изискваме от външните подизпълнители, само най-високо качество и търсим тясно сътрудничество с тях за постигане на общите цели на ОСП.
При възникване на непредвидени обстоятелства (по-голям обем на работата от този, който ОСП може да поеме или временна липса на разработени схеми за сертификация) ОСП отказва заявката на клиента.
Ние се ангажираме:
– да реализираме обявената политика на ОСП;
– да осигурим всички възможни ресурси за функциониране на системата за управление;
– да мотивираме целия персонал на ОСП да бъде ангажиран с политиката, като осигуряваме нейното прилагане, поддържане и усъвършенстване на всички нива в ОСП;
– да осигурим независимост на персонала от търговски, финансов или друг натиск, който би могъл да повлияе на резултатите от сертификацията/ надзора, с което осигуряваме нашата безпристрастност и независимост;
– да се стремим към непрекъснато повишаване доверието към нас като ОСП;
– да не се ангажираме с каквито и да било дейности, които могат да застрашат доверието в безпристрастността и независимостта на нашата преценка и безупречността във връзка с изпълняваните дейности в областта на сертификационната дейност;
– да имаме пълна самостоятелност при организацията на дейността, използваните схеми за сертификация, анализа на резултатите и оценката на извършените услуги, рекламната си дейност и формирането на цените на услугите.
Ръководството на ОСП е лично отговорно за качеството на извършваните услуги от ОСП и тяхното съответствие с договорените схеми за сертификация, като за тази цел сме изградили Система за управление, която се поддържа, усъвършенства и контролира при прилагането й. Това са основните задължения на Управителя, Ръководителя и Отговорника по качеството на „БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН“ – ОСП
Висшето ръководство се ангажира лично с прилагане, поддържане и усъвършенстване на Системата за управление.

Политика и декларация за защита на лични данни

Политика Защита на личните данни

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗЗЛД